ដំណើរការផលិតកម្ម

 

ជ្រើសមូលដ្ឋានកប្បាសល្អបំផុត

contol Sestrict

 

ដំណើរការផលិត

ការគ្រប់គ្រងវិទ្យាសាស្រ្ត