ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

 

အကောင်းဆုံးကိုဝါဂွမ်းအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ

Sestrict contol

 

ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို

သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှု